Stadgar för Uppsala Waldorfstiftelse

Fastställda av stiftarna den 17 december 1989. Reviderade och godkända av stiftelserådet dels i december 1995, dels i juni 1996, i oktober 2004, i maj 2005 samt i juni 2008.

Namn                                     §1
                                                 Stiftelsens namn är Uppsala Waldorfstiftelse. Stiftelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

Ändamål                                §2
                                                  Stiftelsens ändamål är i huvudsak att bedriva verksamhet på waldorfpedagogisk grund för barn  och ungdom, i första hand waldorfskola och/eller waldorfförskola. Med waldorfpedagogik avses den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken.
 
Stiftelsen får även ekonomiskt stödja utbildning i waldorfpedagogik och andra antroposofiska ändamål som stiftelsens verksamhet i vidare mening är beroende av.

Ekonomiska åtagande §3
                                               Stiftelsen får lämna ekonomiska bidrag eller lån och teckna borgen för de ändamål som anges i § 2. Sådana ändamål har liksom stiftelsen sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, som bland annat omfattar forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter såsom vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning samt vetenskaplig forskning.
 
Ekonomiskt stöd, som avses i föregående stycke, får lämnas, endast om därmed enligt styrelsens bedömande förverkligandet av ändamålet enligt § 2 inte åsidosätts.

Stiftelseråd                       §4
                                               Att stiftarnas intentioner efterlevs och att stiftelsens ändamål uppfylls skall övervakas av ett rådgivande organ, kallat stiftelseråd. Rådet har endast beslutsfunktion i de fall som nämns i § 8 och § 9. Det har i övrigt inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för styrelsens beslut och åtgärder. Rådet, som skall ha mellan tre och sju ledamöter, utses första gången av stiftarna. Därefter väljer rådet själv sina ledamöter med fem års mandat, som kan förlängas.
 
Samtliga ledamöter förutsätts vara insatta i de waldorfpedagogiska grundtankarna och omfatta dessa. Stiftelserådet fastställer själv sina arbetsformer. Ett stiftelseråd kan vara gemensamt för flera stiftelser.

Styrelse                               §5
                                               Stiftelsens förvaltning handhas av en styrelse, som företräder stiftelsen utåt och representerar den vid avtal med tredje man och gentemot myndigheter. Styrelsen kan ge person inom eller utanför styrelsen fullmakt för visst eller vissa uppdrag samt bemyndigande att företräde stiftelsen och teckna dess firma. Styrelsen har dock yttersta ansvaret och skall hållas väl underrättad om alla åtgärder.
 
Styrelsen består av fem ledamöter, som väljs av Föräldraföreningen för Uppsala Waldorfskolor (eller motsvarande),samt medlemmar i förskole- och skolkollegierna och eventuella övriga vårdnadshavare för barn inom Uppsala Waldorfförskole- och skolverksamhet vid en årlig sammankomst senast fyra månader efter bokföringsårets slut, till vilken styrelsen kallar med minst två veckors varsel.
 
Mandattiden är två år, men omval får ske. För att uppnå kontinuitet bör två resp tre styrelsemedlemmar väljas vartannat år. Ytterligare personer kan adjungeras till styrelsen. Tre av styrelsemedlemmarna skall tillhöra kollegiet och två föräldragruppen eller Föräldraföreningen vid Uppsala Waldorfskolor (eller motsvarande). Vid den årliga sammankomsten avlämnar styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning.
 
Styrelsen utser inom sig ordförande, som ansvarar för att sammanträden hålls i erforderlig omfattning. Även annan styrelseledamot kan påkalla sammanträde.
 
Styrelsen är beslutsmässig, när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Man bör eftersträva full enighet i besluten. Om enighet ej kan uppnås gäller den mening, som företräds av mer än hälften av de närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Styrelsens beslut skall protokollföras. Ovan nämnda valberättigade har rätt att ta del av protokollen.
Ärenden av konfidentiell natur bör av sekretesskäl redovisas i bilaga till protokollet och endast delges berörda.
 
Styrelsen äger, med undantag från vad som sägs i stiftelselagen kap 2 § 4 (1994:1220) rätt att fritt placera eller låna ut stiftelsens kapital, i den mån stiftelsens ändamål härigenom gynnas.

Kollegium                         §6
                                                Varje förskola eller skola skall ha ett kollegium, som bär det pedagogiska ansvaret för förverkligandet av stiftelsens ändamål. Kollegiet utser själv, inom givna ekonomiska ramar, sina medarbetare och handhar intagning av barn till förskola eller skola. Till kollegiet räknas alla tillsvidareanställda medarbetare.
 
Stiftelsen har som målsättning att alla anställda
som arbetar som pedagoger ska genomgå en waldorfförskole- eller småbarnspedagogisk utbildning.

Räkenskaper, revision §7
                                                 För stiftelsens verksamhet skall föras noggranna räkenskaper. Styrelsen beslutar om räkenskapsåret. För granskning av räkenskaperna väljer styrelsen för två år i taget två revisorer, varav minst en skall vara kvalificerad.
Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna lämnas senast tre månader efter räkenskapsårets utgång till revisorerna, som har att avge revisionsberättelse vid den årliga sammankomsten.


Upphörande                      §8
                                                 Beslut om upphörande skall fattas av stiftelserådet och styrelsen gemensamt vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Om stiftelsens verksamhet skulle upphöra, skall dess tillgångar överlåtas enligt stiftelserådets beslut på annan institution, förskola eller skola som bedriver verksamhet efter Rudolf Steiners riktlinjer.

Stadgeändring                  §9
                                                  Dessa stadgar må ändras genom beslut av stiftelserådet efter förslag från exempelvis styrelsen eller annan behörig. Stadgeändring kräver enhälligt beslut i stiftelserådet. Beslut skall fattas vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum.
 
Ändamålsbestämmelsen (§ 2), paragrafen om stiftelsens upphörande (§ 8) och denna paragraf får inte ändras.

Tillsyn                                  §10
                                                Om styrelsen inte bestämmer annat skall stiftelsen vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser